Bất kỳ ai cũng có "Ước mơ" cho riêng mình

Ảnh: LEO

LEO

Từ khóa: tranh liên hoàn, ước mơ