Cảnh giác cao...độ

Ảnh: LEO

LEO

Từ khóa: tranh liên hoàn, cảnh giác