Đôi đũa lệch

TTC - Liêu cặp đôi này sẽ hạnh phúc trăm năm chăng???

Ảnh: VIIIP

VIIIP

Từ khóa: tranh biếm