"Hố hàng" vì "Tưởng bở"

Ảnh: LEO

LEO

Từ khóa: tranh liên hoàn, cảnh giác