Tại sao tôi đánh con tôi... Ông lại can?

TTC - Con tôi, con anh & con anh hàng xóm

Ảnh: VIIIP, Việt Tiến

VIIIP, VIỆT TIẾN

Từ khóa: tranh biếm