"Tưởng" với "nghỉ" tại bảo tàng lịch sử

Ảnh: LEO

LEO

Từ khóa: tranh biếm